Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Huawei Telekomünikasyon Dış Tic. Ltd. Şti. (“Huawei” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni Talent Interview Platformu (“Platform”) aracılığıyla kişisel verileri nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Platform aracılığıyla sınav/mülakat süreçlerine tabi tutulan kişilerin kişisel verileri aşağıdaki kapsamda işlenmektedir:

Kişisel verileriniz, olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenirken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") md. 5/2-e’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Platformu kullanımınız kapsamında bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerimizin ve Platform’un işletilmesi ve geliştirilmesi, sınav/mülakat uygulamaları kapsamında kontrol ve analizlerin gerçekleştirilmesi ile iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla işlenirken, Kanun md. 5/2-f’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır.


Platformu kullanmak amacıyla bizimle iletişime geçen ya da platformu kullanan yetkili kişilerin kişisel verileri aşağıdaki kapsamda işlenmektedir:

Kişisel verileriniz, Platform kaydınızın ve kullanıcı hesabınızın oluşturulması, olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenirken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") md. 5/2-e’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır.

Kişisel verileriniz, sizinle iletişime geçilmesi, talep-şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması, Platform’un kullanımına ilişkin operasyonel süreçlerin yürütülmesi (örneğin, Platform aracılığıyla sınav/mülakat ayarlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş ilanlarının oluşturulması) ile iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla işlenirken, Kanun md. 5/2-f’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır.

Kişisel verileriniz açık rıza vermiş olmanız halinde, iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda sizi Huawei etkinlikleri, fırsatlar ve tanıtımlar hakkında bilgilendirebilmek için işleniyor olacaktır.

Platform kullanıcılarının eğilimlerini, ilgi alanlarını ve tercihlerini anlamak ve analiz etmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilgi için:Çerez Politikası

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler” başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için, belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak tedarikçiler, iş ortakları ve yurtdışındaki Huawei grup şirketleri ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Talent Interview platformu aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Verileriniz işlenirken Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmuyorsa, verilerinizi işleyebilmek için açık rızanız sorulmaktadır.

İlgili Kişi Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı kullanmak için, Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park İş Merkezi Sit. A1Blok Apt. No.10 B/1 Ümraniye/İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta gönderebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Gizlilik bildirimi hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Kullanım Koşullarımız ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Platformla ilgili detaylı sorularınız için

Hemen Dene

talentinfo@huawei.com0533 467 9105

Çalışma Saatleri : 8:00 - 17:00 (GMT+3)

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to save cookies on your device to improve site navigation, analyze site usage and assist in your marketing efforts. Cookie Policy