Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Huawei Telekomünikasyon Dış Tic. Ltd. Şti. (“Huawei” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni Talent Interview Platformu (“Platform”) aracılığıyla kişisel verileri nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Platform aracılığıyla müşterilerimize, adayların değerlendirilmesinde ve sınav/mülakat uygulamalarının yürütülmesinde yardımcı olacak hizmetler sunuyoruz. Verdiğimiz hizmetler kapsamında, sınav/mülakat süreçlerini yürütmek, denetlemek ve geliştirmek için kişisel verilerinizi işliyoruz.


Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) md. 5/2-ç’de belirtilen “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kişisel verileriniz, Kanun md. 5/2-e’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 • Platformu kullanımınız için bilgilerinizin doğrulanması, kullanıcı hesabınızın oluşturulması ve hesabınıza giriş imkanı sağlanması,
 • Platforma erişim ve kullanım kapsamında şüpheli/hukuka aykırı işlemlerin tespiti; bu kapsamda müşterilerimizin ve Şirketimizin haklarının korunması,
 • Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.
Kişisel verileriniz, Kanun md. 5/2-f’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 • Soru, öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
 • Sizinle hizmetlerimiz ve hesabınız hakkında iletişime geçilmesi (örneğin, Platform’daki yenilikler ve değişikliklerle ilgili bildirimler gönderilmesi),
 • Müşterimize sunduğumuz hizmetler kapsamında Platform’un kullanımının sağlanması (örneğin, Platform aracılığıyla sınav/mülakat ayarlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş ilanlarının oluşturulması, sınav/mülakatlara ilişkin raporlar oluşturulması),
 • Sınav/mülakatlara katılım halinde, adayın sınav yanıtlarının ve sınav kurallarına aykırı/şüpheli işlemlerinin incelenmesi; müşterimize sınav ve aday ile ilgili analiz ve değerlendirmelerin sunulması,
 • Sınav/mülakat uygulamaları kapsamında kontrol ve analizlerin gerçekleştirilmesi (örneğin, sınav süresince sınav alanından ayrılıp ayrılmadığınızın ya da bir başka kişi/cihaz desteği alıp almadığınızın kontrolü),
 • Kişilerin Platformumuzu nasıl kullandıkları ve etkileşimde bulundukları hakkında bilgi edinilmesi; bu sayede kullanıcı deneyiminin, Platform içeriğinin ve işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Platform kullanımı kapsamındaki sorun/hataların tespit edilmesi ve önlenmesi,
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Açık rızanızın sorulduğu süreçlere rıza vermeniz halinde, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 • Ekran, kamera ve mikrofon erişimlerine izin vermeniz halinde, verileriniz adayın sınav yanıtlarının ve sınav kurallarına aykırı/şüpheli işlemlerinin incelenmesi, müşterimize sınav ve aday ile ilgili analiz ve değerlendirmelerin sunulması ve sınav/mülakat uygulamaları kapsamında kontrol ve analizlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • İleti gönderim izni vermeniz halinde, verileriniz iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda sizi Huawei etkinlikleri, fırsatlar ve tanıtımlar hakkında bilgilendirebilmek için işleniyor olacaktır. Bu tür iletişimler, hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanımaktadır.

Yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve hukuki işlem bilgileriniz işlenmektedir. Sınav/mülakatlara katılımınız halinde ayrıca, kamera, ekran görüntüsü ve ses kayıtları, sınav kurallarına aykırı/şüpheli işlemlere dair bilgiler ile sınav sorularının çözümüne yönelik bilgiler ve ölçme/değerle elde edilen verileriniz işlenmektedir.
Platform kullanıcılarının eğilimlerini, ilgi alanlarını ve tercihlerini anlamak ve analiz etmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında bilgi için: Çerez Politikası.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler” başlığındaki amaçların yerine getirilebilmesi için, belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır. Verileriniz bu kapsamda, Platform aracılığıyla hizmet verdiğimiz müşterilerimiz ile de paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, dijital ortamlar üzerinden, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Verileriniz işlenirken Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmuyorsa, verilerinizi işleyebilmek için açık rızanız sorulmaktadır.

İlgili Kişi Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak için, Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park İş Merkezi Sit. A1Blok Apt. No.10 B/1 Ümraniye/İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta gönderebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen diğer yöntemleri kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çalışmalarımız için çerezler kullanıyoruz. Çerez kullanımı hakkında kapsamlı bilgi için: Çerez Politikası. Tüm çerezlerin kullanımı ve verilerinizin bu kapsamda yurtdışına aktarımını onaylamak için "Tüm Çerezleri Kabul Et" butonuna tıklayabilirsiniz. Tercihlerinizi özelleştirmek için "Çerez Ayarları" butonuna tıklayabilirsiniz.